5 oktober. Lezing Adelin Remy: De geschiedenis van het onderwijs in Horn

In zijn lezing liet bestuurslid Adelin Remy zien hoe het onderwijs zich in Horn ontwikkeld heeft.
 
Vòòr 1800 was meestal de koster belast met het onderwijs aan de kinderen van de parochianen.
In de negentiende eeuw nam de gemeente die verantwoordelijkheid over en werden er openbare scholen opgericht. De gemeente betaalde dit openbaar onderwijs mondjesmaat en de ouders moesten via schoolgeld meebetalen aan de scholing van hun kinderen. Het rijk voelde zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van het openbaar onderwijs en zou dat in 1857 bij wet regelen. Hierover kreeg de gemeenteraad van Horn een dusdanige ruzie met de provincie dat de school zelfs tijdelijk gesloten werd. Uiteindelijk werd de kwestie geschikt en zette de gemeente zich in voor een nieuwe school, die een goede naam zou krijgen.
In 1917 kwam er een nieuwe onderwijswet, waarbij ook niet-openbare scholen door het rijk betaald zouden worden. Dat zou grote gevolgen hebben in Horn. Het vormde op termijn de basis voor de stichting van een katholieke meisjesschool en een katholieke jongensschool. Die situatie bleef bestaan tot ver in de twintigste eeuw, toen de twee aparte scholen in Horn om “niet-pedagogische” redenen weer gemengd werden. Naast die twee lagere scholen was er ook een bewaarschool, die later uitgroeide tot kleuterschool Het Kwetternest. Uiteindelijk bleef er na de invoering van de wet op het basisonderwijs door een fusie nog maar één basisschool over.
Adelin besteedde ook aandacht aan de verschillende schoolgebouwen die er in de loop van de tijd zijn geweest. Daarbij hoorde ook de bij velen onbekende Martinusschool, die naast de Mariaschool en de Jozefschool bestond.
De lezing werd bijgewoond door 40 belangstellenden.
 
Onderwijs in Horn
Naar boven